You are not logged in. (Login)

Gramatyka kontrastywna, rok II - ćwiczenia - A. Snarska
(GKIIROK)

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami kontrastowania systemów gramatycznych języka angielskiego i polskiego, w tym z kluczowymi pojęciami ekwiwalencji i kongruencji, jak również dostarczenie im wiedzy na temat najważniejszych kontrastów gramatycznych między obu językami, zwłaszcza na poziomie zdania, grupy czasownikowej oraz grupy rzeczownikowej. W ramach kursu wiele uwagi poświęca się także zagadnieniom organizacji tematycznej zdań i tekstów w języku angielskim i polskim oraz różnicom w repertuarze i użyciu środków służących dystrybucji informacji w zdaniu (zmiana szyku wyrazów a specjalne konstrukcje gramatyczne). Ostatecznym celem kursu jest wykształcenie u studentów zdolności identyfikowania i wyjaśniania omawianych kontrastów gramatycznych, tak by mogli oni wykorzystać zdobytą wiedzę w ramach kształcenia i przyszłej pracy w zakresie tłumaczenia oraz dydaktyki języka obcego.You are not logged in. (Login)