You are not logged in. (Login)

Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką, wykład, K. Kaszlińska
(05.0WPEM451)

Kurs stanowi uzupełnienie treści wykładów z Wczesnoszkolnej i przedszkolnej edukacji matematycznej z metodyką realizowanych w formie tradycyjnej. Znajomość treści tego kursu jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu.You are not logged in. (Login)