You are not logged in. (Login)

WDW- Finanse publiczne w warunkach kryzysu gospodarczego
(WDW-Fin.publ.)

Celem zajęć jest przedstawienie pojęcia i sytuacji finansów publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, rozumienie mechanizmów ich funkcjonowania Rozumienie systemu finansowego państwa i samorządu terytorialnego, ich wpływu na stabilizację gospodarki, rozwój społeczny i poziom zaspokojenia potrzeb,  rozumienie problematyki dochodów budżetowych, polityki fiskalnej, długu publicznego i deficytu budżetowego  oraz sposobów  ich ograniczania,  a także ryzyk związanych z zadłużeniem. Student powinien umieć  dostrzec wpływ zmian dochodów i wydatków publicznych na rozwój gospodarczy oraz poziom zaspokajania potrzeb społecznych, a także  zagrożenia wynikające z braku równowagi finansowej, budżetowej i zadłużenia podmiotów sektora publicznego.You are not logged in. (Login)