You are not logged in. (Login)

Podstawy filozofii. Kurs dla kierunku Inżynieria zarządzania - I. Koepke
(Podst.fil. In. zarz.)

Przedmiot Podstawy filozofii w swym założeniu ma zapoznać studentów z podstawowymi działami filozofii, pojęciami, nurtami filozoficznymi, a także z najważniejszymi filozofami, ich ideami, a także szkołami filozoficznymi.  Celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej głównych nurtów i działów filozofii. Po zakończeniu kursu studenci powinni wykazywać się znajomością myśli najważniejszych filozofów i rozumieć podstawowe pojęcia filozoficzne. Studenci powinni także wiedzieć jakie idee filozoficzne były charakterystyczne dla wybranych epok historycznych. Celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności dostrzegania problemów filozoficznych we współczesnym świecie i życiu codziennym.You are not logged in. (Login)