You are not logged in. (Login)

Podstawy historii filozofii. Kurs dla kierunku Filologia angielska
(Podst.hist.fil.)

Przedmiot Podstawy historii filozofii w swym założeniu ma zapoznać studentów z podstawowymi działami filozofii, pojęciami, nurtami filozoficznymi, a także z najważniejszymi filozofami, i ich ideami, a także szkołami filozoficznymi. Celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej głównych nurtów i działów filozofii. Studenci powinni wykazywać się znajomością najważniejszych działów filozofii i rozumieć podstawowe pojęcia filozoficzne. Studenci powinni także wiedzieć jakie idee filozoficzne były charakterystyczne dla wybranych epok historycznych. Celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności dostrzegania problemów filozoficznych we współczesnym świecie i życiu codziennym. Ważnym elementem wykładu jest filozofia języka i etyka. Studenci powinni dostrzegać problemy etyczne we współczesnym świecie.You are not logged in. (Login)