You are not logged in. (Login)

Edukacja medialna - wykład i ćwiczenia - P. Sobierajski (2018/19)
(EduM 2018)

Celem kształcenia jest:

  • ukazanie mechanizmów oddziaływania mediów i roli jaką pełnią w życiu współczesnego człowieka;
  • ukazanie możliwych indywidualnych i społecznych skutków obecności mediów w życiu człowieka;
  • rozwijanie umiejętności świadomego i skutecznego posługiwania się mediami, kształtowanie krytycznej i twórczej postawy wobec nich, w tym także wykorzystywania mediów w szeroko pojętych działaniach edukacyjnych;
  • rozbudzenie postawy odpowiedzialności za procesy kulturotwórcze z wykorzystaniem tradycyjnych i nowych mediów.


You are not logged in. (Login)