You are not logged in. (Login)

Pedagogika społeczna - wykład i ćwiczenia - P. Sobierajski 2017/18
(PS_W_CW PED 2018)

Celem przedmiotu „Pedagogika społeczna” jest: zapoznanie studentów z tą subdyscypliną pedagogiczną, jej problematyką; ukazanie złożoności i różnorodności problematyki pedagogiki społecznej; wskazanie na środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych; wdrożenie do umiejętności rzetelnej diagnozy środowiska wychowawczego; pogłębienie wiedzy o składnikach diagnostycznych środowisk wychowawczych; zapoznanie z klasycznymi metodami pracy socjalno-wychowawczej.You are not logged in. (Login)