You are not logged in. (Login)

Diagnoza w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej - wykład - P. Sobierajski (2018-19)
(DwPPR 2018_19)

Celem kształcenia jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, m.in. poprzez przećwiczenie wybranych technik diagnostycznych. Studenci poznają specyfikę różnych obszarów diagnozowania, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy na rzecz profilaktyki wychowawczej oraz diagnozy w resocjalizacji.You are not logged in. (Login)